ครม.อนุมัติ นำโนราเสนอขึ้นบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับ UNESCO

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอนำโนราขึ้นเป็นบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอนำโนราขึ้นเป็นบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

และเป็นหลักประกันว่าจะเคารพมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเกจบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มความพระหนักความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO ซึ่งการยื่นเสนอรายการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายในวันที่

มี.ค.62 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 14 ที่จะมีการพิจารณารายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สำหรับปี 2563

อย่างไรก็ตามกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับนักวิชาการและชุมชนที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางในการนำเสนอโนราเป็นรายการจัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO แล้วเห็นว่า โนราเป็นศิลปะการแสดงการร่ายรำที่มีชีวิตงดงาม

โดยมีการขับร้องด้วยการใช้ภาษาถิ่นใต้พร้อมกับดนตรีประกอบจังหวะที่เร้าใจและเครื่องแต่งกายที่วิจิตรปราณีต ซึ่งสืบทอดมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนชาวใต้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตระกูลโนรา ชุมชน วัด และเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ

อีกทั้งผู้สืบเชื้อสายโนรามักรวมตัวกันบวงสรวง เช่นไหว้ครูหมอโนราเพื่อบรรพบุรุษขจัดปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย รวมถึงรักษาความผิดปกติที่เกิดกับบุคคลและชุมชน และช่วยอำนวยอวยพรแก่ผู้ร่วมพิธี โดยปัจจุบันโนรามีสายตระกูลหลักที่อยู่ในภาคใต้ 5 สายดังนี้

1.สายโนราพุ่มเทวา จ.พัทลุง 2.สายโนราแปลก ท่าแค จ.พัทลุง 3.สายโนราแป้น เครื่องงาม จ.ตรัง 4.สายโนราเติม – วิน – วาด จ.ตรัง 5.สายโนรายก ทะเลน้อย จ.สงขลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น