“บีโอไอ” หนุนโรงกลั่นน้ำมันใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ช่วยลดฝุ่นละอองระยะยาว

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษในระยะยาว โดยสนับสนุนให้โรงกลั่นน้ำมันปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 5

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ ได้แก่ มาตรการเร่งรัดการลงทุนเพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 รายในประเทศไทย เร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากมาตรฐานยูโร 4 ในปัจจุบันเป็นมาตรฐานยูโร 5 เพื่อลดค่าฝุ่นละอองและมลพิษสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันในระยะยาวโดยมาตรการนี้จะช่วยเร่งรัดให้มีการปรับปรุงน้ำมันมาตรฐานเป็น ยูโร 5 เร็วขึ้นโดยผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ทั้งนี้จะต้องยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้ส่งเสริมกิจการฐานความรู้ อาทิ กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

และกิจการซอฟต์แวร์ เป็นต้นโดยกิจการดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี หรือมีเงินลงทุนขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการฐานความรู้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) อย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กิจการการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมของไทยจากการผลิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ให้จัดอยู่ในกลุ่มกิจการฐานความรู้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้ส่งเสริมข้างต้นเช่นเดียวกันด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น