ยธ. ดันโครงการยุวชนสมานฉันท์ผสานพลังร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนโครงการยุวชนสมานฉันท์ผสานพลังร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวชนสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์และสันติวิธีให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคเยาวชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและดำเนินการเสริมสร้างความสมานฉันท์

เพื่อสะท้อนแนวคิดและทัศนคติของเยาวชนต่อสภาพปัญหาและความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยสันติวิธี ด้วยกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านกระบวนการยุติธรรมผ่านฐานการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมในยุค 4.0 และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

พันตำรวจโทพงษ์ธร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อติดตามผลของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม

โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลไกการสร้างสันติวัฒนธรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่จะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการดำเนินงานในมิติเครือข่ายในเชิงพื้นที่ในอนาคต โดยมีนักศึกษาเป็นแกนกลางในการทำงานหลากหลายมิติในภาคกระทรวงยุติธรรมเชิงยุวชน อันจะเป็นการสืบสานการพัฒนางานยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น