สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง 31จังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอินเทอร์เน็ต

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารแก่รพ.สต.

ที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง จำนวน 31 จังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในรพ.สต. 227 แห่ง เพื่อให้ไฟฟ้ามีความเสถียร ระบบความเย็นของตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาวัคซีน ยา มีอุณหภูมิคงที่ สามารถทำหัตถการฉุกเฉินในเวลากลางคืน รวมทั้งบุคลากรและผู้บริการมีความปลอดภัย

สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายเคเบิ้ล ในรพ.สต.รวม 360 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่ใช้ระบบดาวเทียม เพื่อให้สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลแม่ข่าย แบบเห็นภาพชัด ทันท่วงที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์/การขอความช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์ ประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2561-2565 แบ่งการพัฒนาเป็น3กลุ่ม ได้แก่พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัล การเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี คือบริหารดีประสานงานดี บุคลากรดี บริการดีและประชาชนสุขภาพดี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน