X

พบโอมิครอน BA.2 ติดง่าย ติดเร็ว

สสจ. น่าน เผยข้อมูล พบโอมิครอน สายพันธุ์ BA.2 เกินครึ่ง ระบาดเร็วแต่อาการไม่หนัก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 พบตั้งแต่ต้นปี 2565 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว 4,670 ราย รักษาหายแล้ว 3,000 กว่าราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 1,300 กว่าราย ในนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก สีแดง 1 ราย สีส้ม 2 ราย ประวัติเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเลยสักเข็ม

ผลการส่งตรวจแยกสายพันธุ์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11 ตัวอย่าง พบเพียง 1 ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์เดลต้า อีก 10 ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์โอมิครอน โดยมี 8 ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.1 และ 2 ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 คาดปัจจุบันเกินครึ่งเป็นสายพันธุ์ BA.2 ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

โดยจังหวัดน่านมีคลัสเตอร์ที่เกิดการแพร่ระบาดแบบกระจายตัว โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังทั้งหมด 38 คลัสเตอร์ โดยวันนี้เกิดขึ้นใหม่ 2 คลัสเตอร์ พบผู้ติดเชื้อรวม 183 ราย คือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

1.โรงเรียนราชานุบาลฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 14 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 68 ราย

2.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ อำเภอเมืองน่าน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 5 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 22 ราย

3.งานแต่งบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 85 ราย

4.ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ตลาดราชพัสดุ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 7 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 314 ราย

5.แคมป์คนงานสร้างทาง อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 9 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13 ราย

6.บ้านสบสาย อำเภอท่าวังผา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 6 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 43 ราย

7.จันทบุรี – นาหมื่น – อวน อำเภอปัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 165 ราย  8.นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 3 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย

9.โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 2 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 10 ราย

10.โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 64 ราย

11.โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 13 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 19 ราย

12.โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 12 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 34 ราย

13.โกดังบ้านดอนแก่ง อำเภอท่าวังผา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 12 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 16 ราย

14.บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 6 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 10 ราย

15.แคมป์ก่อสร้างวัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 14 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย

16.บ้านหาดผาขน อำเภอสันติสุข ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย

17.ดอนสถานการโยธา อำเภอปัว ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 6 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย

18.โรงเรียนน่านคลิสเตียน อำเภอเมืองน่าน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 1 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

19.งานศพบ้านห้วยสอน อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 6 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 9 ราย

20.บ้านน้ำโซ้ง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 131 ราย

21.บ้านสาลีก อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 9 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย

22.ศูนย์คัดแยกขยะ อำเภอท่าวังผา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 6 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

23.โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 7 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 11 ราย

24.อำเภอทุ่งช้าง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 4 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย

25.บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา อำเภอสันติสุข พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 50 ราย

26.บ้านต้นหนุน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 3 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

27.ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหลวง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย

28.โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 1 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 72 ราย

29.บายศรีสู่ขวัญหลับหมึนพวน อำเภอเวียงสา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 3 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

30.โรงเรียนวัดดอนมงคล อำเภอสันติสุข ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 2 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 26 ราย

31.นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 18 ราย

32.ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 2 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย

33.บ้านพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 2 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย

34.งานศพบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 35 ราย

35.ที่นี่ปัว อำเภอปัว ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 1 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย

36.ตลาดพระเนตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 11 ราย

37.โรงเรียนสารทิศ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย

38.บ้านน้ำป๊าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา พบผู้ติดเชื้อ 38 ราย

ด้านนายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในส่วนของช่วงนี้ที่มีกระแสข่าวการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ที่เรียกว่า BA.2 จากข้อมูลทางวิชาการยังไม่พบหลักฐานว่ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ BA.1 แต่มีหลักฐานว่าสามารถติดเชื้อได้เร็ว และง่ายขึ้น

ซึ่งจากการสุ่มสำรวจ ตรวจหาสายพันธุกรรมก็พบในหลายๆ พื้นที่ ทั้งสายพันธุ์โอมิครอน BA.1 และ BA.2 รวมทั้งสายพันธุ์เดลต้า ในส่วนของจังหวัดน่านก็เช่นกัน เรายังพบทั้ง 3 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์เดลต้าเราพบน้อยสุด แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของสายพันธุ์โอมิครอนทั้ง BA.1 และ BA.2 พบว่ามีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ง่าย จึงทำให้พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวัน วันละ 100 คน

ขอฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องการระมัดระวัง ในการป้องกันโรค การใส่หน้ากากอนามัย การเหลียกเลี่ยงไปที่ชุมนุมชน เหลียกเลี่ยงการล้อมวงทานอาหาร เวลาไปนอกบ้านหรือไปทำงานหมั่นล้างมือ ฝากทุกท่านระมัดระวัง ที่สำคัญเรื่องการฉีดวัคซีน ก็ขอให้มารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน