X

น่าน เปิดอบรมผู้ประกอบการ การตลาดแนวใหม่

จังหวัดน่าน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้งมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุกัณฑ์และการตลาดแนวใหม่”

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมน้ำทอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยากรมากความสามารถ ให้การอบรมแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในคนั้งนี้ ได้เสริมศักยภาพเรื่อง “การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุกัณฑ์และการตลาดแนวใหม่”

โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตย่างยั่งยืน อ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ

ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ได้ลงมือปฏิบัติการจริง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดแนวใหม่” ที่จัดขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งสามารถนำความรู้และสิ่งที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน