X

เผยไร้ผลกระทบสิงห์สุรากลุ่มนี้ ผู้ว่าสั่งงดขาย เผยกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบเป็นปี

จังหวัดน่าน สิงห์นักดื่ม ถึงกลับหงอยเหงา เมื่อผู้ว่าฯ เล่นสั่งห้ามจำหน่าย เอาแบบไม่ทันตั้งตัวจากการสำรวจในพื้นที่ เขาห้ามที่มีที่ขายแบบต้องเสียภาษี แต่ไม่มีภาษีเขาไม่ได้ห้าม ก็ล้อมวงเหมือนเดิม

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 9 เมษาย 2563 ที่ผ่านมา เวลาในช่วงบ่าย ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้จัดให้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยก่อนหน้านี้ได้ออกคำสั่งและประกาศจังหวัดน่าน เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ของจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ตามประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมการมั่วสุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2554 ข้อ 7 (1) ข้อ 2 และข้อ5 ของข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และที่ประชุมลงมติความเห็นเรื่องการดื่มสุรา

จึงมีคำสั่งให้สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั่งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 18.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา

จากการลงสำรวจพื้นที่ ที่ทราบว่ามีผู้ติดสุราเรื้อรัง หรือกลุ่มที่ดื่มสุราเป็นประจำ เพื่อรับทราบถึงการเกิดอาการข้างเคียง หรือได้รับผลกระทบจากอาการขาดสุราหรือไม่ และเกิดอาการของกลุ่มโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ จากการลงพื้นที่สอบถาม ไม่มีใครเกิดอาการของกลุ่มโรคดังกล่าว

จากการเปิดเผยจากสิงห์สุรา (ขอสงวนชื่อสกุลและข้อมูล) ได้ทั้งคำตอบ ที่จะถือว่าเป็นเรื่องดี และไม่ดีกับการปรับตัว ที่กำหนดมาตรการสิงห์สุราขึ้นมารองรับ ทำให้ทราบว่าจังหวัดน่านออกประกาศแบบกระชั้นชิด ได้คาดการและเตรียมการกำหนดมาตรการและแผนรองรับมาก่อนกว่า 1 ปีแล้ว

เพราะจากการวิเคราะห์และคาดการไว้ ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่า หมอบอย นายแพทย์ พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้พยายามผลักดัน และกวดขันเรื่องการดื่มสุราเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จึงคาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้า นำสุราขาวมาดองแช่กับสมุนไพรเป็นเหล้าดองยาไว้

โดยได้จัดหาสมุนไพรมาดองสุราเป็นเหล้าดองยาไว้ เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าไม่ให้สิงห์สุราในกลุ่มที่มีหลายคน ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หากเกิดมาตรการห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงการน ในปี 2563 นี่คิดแผนรองรับและตอบโต้ภาวะวิกฤตการ ขนาดนี้เลยหรือได้รับคำตอบโดยการเรียนแบบเสียงลุงตู่ พี่น้องประชาชนสิงห์สุราที่รักครับ เราได้กำหนดแผนรับมือวิกฤตครั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยกำหนดให้เป็น “วาระแห่งบ้าน…..” พากันหัวเราะ

และกล่าวต่อว่า โดยทางเราได้กำหนดมาตรการแผนรองรับเพื่อเป็นแผนสำรองคือ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งให้ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

แต่เขาไม่ได้ประกาศห้าม ถึงแหล่งที่ขาย ส.ร.ถ ซึ่งอาจเป็นข้อยกเว้น เพราะอ่านและมองดูเจตนาในประกาศ ห้ามร้านอาหารและร้านค้าทั้งส่งและปลีก ไม่ได้หมายถึงกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้เสียภาษี ส่วนผู้สื่อข่าว ฟังและก็ทำให้เกิดอาการที่ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรออกมาเป็นตัวหนังสือ แต่เข้าใจคำว่า “ปราชญ์สุรา” วางแผนการรองรับมาเรียบร้อย แต่ต้องฝากถึงคุณหมอบอย ต้องปรับแผนปีหน้าแล้ว

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน