ประชุมด่วน ถกคำสังระงับเข้าน่าน หลังชายจากพิษณุโลกไข้สูงโผล่กลางเมือง

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดประชุมด่วน ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองห้วยน้ำอุ่น เพื่อวางมาตรการเข้ม หลังมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุม ศาลาว่าการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดประชุมด่วน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ จากคำสั่งจังหวัดน่านประกาศระงับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ถึงเวลา 00.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2563 หลังเกิดกรณีชายมีไข้สูง 38.2 องศา จากพิษณุโลก โผล่นั่งอยู่สถานีขนส่งกลางเมืองน่าน จนเกิดกระแสท้วงติงมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มึน..!! ปิดเมืองแล้วโผล่มาไง ไม่ต้องกลัวเหงา ถ้าอย่างนี้คงตามลำปางไป

ด่วน..!! ผู้ว่าฯ สั่งระงับการเดินทางเข้าพื้นที่น่าน

ตามที่จังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราวบริเวณรอยต่อเขตจังหวัดในพื้นที่ 3 จุดคือ บริเวณเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 จังหวัดแพร่ ถึงจังหวัดน่าน กม.310+800 บริเวณด่านห้วยน้ำอุ่น เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 จังหวัดน่าน ถึงจังหวัดพะเยา กิโลเมตรที่ 79+650 บริเวณด่านบ้านหลวง

และเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 จังหวัดน่าน ถึงจังหวัดพะเยา กิโลเมตรที่ 65+177 โดยมีผลบังคับใช้ในการระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ไปจนถึง 30 เมษายน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 เข้าสู่จังหวัดน่าน นั้น

บ่ายวันนี้ 6 เมษายน 2563 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจาก นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้กำกับดูแล การบริหารจัดการด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายอำเภอเวียงสา และฝ่ายปกครอง

เพื่อหารือ ทำความเข้าใจ ต่อแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ โดยเฉพาะร่วมกันแก้ปัญหา หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นการอนุญาตให้บุคคล เดินทางเข้าจังหวัดน่าน

โดยขอให้คำนึงจุดประสงค์ เนื้อหาของคำสั่งฉบับดังกล่าว ที่ต้องการห้ามบุคคลเข้าจังหวัดเป็นสำคัญ เว้นแต่บางกรณีที่ยกเว้น อาทิ เพื่อการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปส่งที่เอกเทศเพื่อกักตัว

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปรษณีย์ ยานพาหนะทางราชการ โดยผู้ใช้เส้นทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด ในส่วนของประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดน่าน

และต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางต่อเข้ามาในจังหวัดน่าน ในช่วงของการประกาศห้าม และต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรค และกักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักของตนเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด และต้องรายงานการกักตัวให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบ ตลอดระยะเวลาของการกักตัว

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า หลังการประกาศใช้คำสั่ง ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ ทางจังหวัดน่านได้รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา

พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติบ้างบางประการ โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาตัดสิน การอนุญาตให้เข้าจังหวัดน่าน ในหลายกรณี อาทิ การขอนำรถเข้ามาค้าขาย หรือรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของผู้ประกอบการรายย่อย การขอกลับเข้าบ้านของคนที่ออกไปทำงานต่างจังหวัด การขนส่งสินค้าที่ไม่มีเอกสารยืนยันการนำส่งสินค้า หรือการนำรถเปล่าพร้อมบรรทุกคนเข้ามาเพื่อขอเข้าไปรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่

ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ อาจตัดสิน วินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้ จากปัญหาดังกล่าว นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงได้เรียกประชุมหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง การคมนาคมขนส่งการพาณิชย์ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์

รายละเอียดเงื่อนไขการอนุญาตเข้าจังหวัดของแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณา ของด่านตรวจคัดกรอง นอกเหนือจากการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่ประชาชน และให้เป็นไปตามหลักการของคำสั่งจังหวัดน่านด้วย

ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติมอบหมายให้ นายอำเภอพื้นที่ด่านตรวจแต่ละด่านตรวจของจังหวัดน่าน เป็นผู้วินิจฉัย จากสาเหตุความจำเป็นในการขอเข้าจังหวัดน่านเป็นรายกรณี และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองสุขภาพ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเส้นทาง จุดหมายการเดินทาง ในพื้นที่ และต้องยอมถูกกักตัว 14 วันตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นๆ ต่อไป

ในส่วนของด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ซึ่งเป็นด่านสำคัญและมีปริมาณการเข้าออกของยานพาหนะและบุคคล มากกว่าด่านอื่น ๆ นั้น สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทาง ได้ที่ นายอำเภอเวียงสา โทรศัพท์หมายเลข 081-8672547 หรือที่ นายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น เบอร์โทรศัพท์ 063-902-1168

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น