น่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่านประกาศงดจัดกิจกรรมศาสนพิธี ต้าน (COVID -19)

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประกาศให้ทุกวัดในจังหวัดน่าน รณรงค์การป้องกันตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เป็นโรคอันตราย ของกระทรวงสาธารณสุข  งดจัดกิจกรรม ศาสนพิธีที่เกี่ยวกับศาสนางานบุญงานประเพณีต่าง ๆ

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ วัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลเวียงใต้ เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วางมาตรเข้ม การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)เป็นโรคอันตราย  ได้วางแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID -19)เป็นโรคอันตราย

ภายในวัด โดยปิดป้าย รณรงค์ ตั้งที่ล้างมือ  สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ แผ่นพับให้ความรู้พิษภัยของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(COVID -19) ให้ญาติโยม นักท่องเที่ยว ที่เข้าไปในวัด ได้ล้างมือทำความสะอาด รวมถึง พระภิกษุ สามเณร ด้วย

ก่อนเข้าพบเจ้าอาวาส ต้องทำความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนพบหลังพบและต้อง ปิดจมูกปากด้วยแมส โดยมีพระ เณร   คอยต้อน รับแนะนำ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ไม่ให้เข้าพบ

พระราชศาสนาภิบาล เจ้าอาวาส/ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  2 ฉบับ แล้ว   เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID -19) เป็นโรคอันตราย

ทางมหาเถรสมาคม มีมติที่ 137/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID -19) เป็นโรคอันตราย  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เป็นโรคอันตราย  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นโรคอันตราย สำหรับพระภิกษุ สามเณร

จึงได้ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เป็นโรคอันตราย    เพื่อให้คณะสงฆ์จังหวัดน่านดำเนินการ ให้ทุกวัดในจังหวัดน่าน รณรงค์การป้องกันตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)เป็นโรคอันตราย ของกระทรวงสาธารณสุข  กิจกรรม ศาสนพิธีที่เกี่ยวกับศาสนางานบุญงานประเพณีต่าง ๆ

งดการจัดกิจกรรมพิธีการทำสามีจิกรรม​ ​(คารวะ) พระสงฆ์ในประเพณีสงกรานต์ งดหรือเลื่อนกิจกรรมปฏิบัติธรรมหรืองานปริวาสกรรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เลื่อนกิจกรรมการบันทึก สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เลื่อนการแต่งตั้งและมอบตราตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่นกิจกรรมการจัดงานวัดงานทำบุญประจำปีและงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

ทั้งนี้  ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองได้แจ้งพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของฝ่ายอาณาจักรและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น