ปิดด่านห้าม เข้า-ออก ผู้ว่าถกหัวหน้าส่วน วางมาตรการเข้ม

จังหวัดน่าน วางมาตรการเข้ม ในการฝาระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือCOVID19  ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ผ่านประตูเข้าออกศาลากลางจังหวัด 2 แห่ง

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผ฿ว่าราชการจังหวัดน่าน  วางมาตรการเข้ม ในการฝาระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือCOVID19  ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ผ่านประตูเข้าออก 2 แห่ง  เพื่อคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในศาลากลางจังหวัดน่าน

โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการด้วย จากการตรวจคัดกรอง มีผู้ผ่านเข้าออกศาลากลาง ไม่พบมีผู้ป่วยด้วยไข้หวัด หากพบ จะแนะนำให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน แล้วกลับมาติดต่อราชการใหม่ หากมีอาการเป็นปกติแล้ว

เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  ซึ่งศาลากลางจังหวัดน่าน  ถือเป็นเสมือนศูนย์กลางบัญชาการ และประสานงานในการบริหารราชการแผ่นดิน หากมีปัญหาหรือผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจะกระทบต่อการบริหารราชการ จำเป็นต้องวางมาตรการคุมเข้ม โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย  ความสะอาด ปลอดจากการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง

อีกทั้ง ทางจังหวัดน่าน ยังได้วางมาตรการเข้ม จังหวัดน่าน เพิ่มมาตรการเข้ม หยุดการให้บริการในสถานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า รวม 910 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อหยุดความเสี่ยงต่อการติดโรคของประชาชน

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน มีสถานที่ ที่ขอความร่วมมือให้มีการปิดให้บริการในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid – 19 รวม 910 แห่ง  ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายต่อไป  จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ออกคำสั่งปิดด่านถาวรตามแนวชายแดน และห้ามคนต่างด้าวเข้า-ออก ประเทศ  ในพื้นที่ด้านด่านถาวรหรือด่านสากล ไทย-ลาว ทั้ง 2 แห่ง  จุดแรก ที่ด่านเมืองเชียงฮ่อน อำเภอสองแคว  จุดที่ 2  ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึ่งพบว่าการติดเชื้อดังกล่าวมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่จังหวัดน่าน ผ่านจุดผ่านแดนของจังหวัดน่าน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดน่าน จึงมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 แห่งของจังหวัดน่าน ยกเว้น  คนประจำพาหนะขนส่งสินค้า ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรอง จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวร

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน