X

น่าน ประกอบพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

()

จังหวัดน่าน ประกอบพิธีสรงน้ำ น้ำสรงพระราชทานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญมาสรงน้ำพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. ที่ลานภายในระเบียงคต ด้านทิศตะวันออก องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (ชั้นตรี) ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีสรงน้ำ

น้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญมาสรงน้ำพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

และ อัญเชิญผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งพระราชทานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่ออัญเชิญขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และเครื่องราชสักการะในพระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งครบรอบ 667 ปี ตามจารีตประเพณีที่สืบทอดเป็นประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ

โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ ร่วมในการพิธี ทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในการประกอบพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในกาลนี้ด้วย

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในเช้านี้ มีการทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนา องค์พระธรรมถึกแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา โดย พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

วัดพญาภู พระอารามหลวง (ชั้นตรี ชนิดสามัญ) เป็นองค์แสดงธรรมในครั้งนี้ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 67 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และชัยมงคลคาถา โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวน่าน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการประกอบพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563 กว่าพันคนเศษ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในคติธรรมเพื่อเป็นบ่อเกิดแห่งการลดทิฐิมานะ ทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ลดความตระหนี่ถี่เหนี่ยว โดยการให้ทาน เป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดแทรกและแฝงคดีธรรมและแง่คิด ให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความสงบ

เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมใจกัน  ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสืบสานและร่วมแรงร่วมใจ สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน โดยน้อมนำวิถี พระธรรม คำสังสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน