X

อบต.ไหล่น่าน สอนทำหน้ากากใช้เองสู้ Covid-19

()

จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ประสานภาคีเครือข่าย สู้ Covid-19 เร่งสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง สร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาดโรคให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายสำราญ ปัญญาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความรู้ และจัดทำหน้ากากอนามัยใช้อเองแก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลไหล่น่าน และผู้สนใจร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน มีเนื้อที่โดยประมาณ 125.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,134 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย มี 8 หมู่บ้าน 1,181 หลังคาเรือน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำไร่ข้าวโพด ถั่ว งา ทำสวนสัก สวนยางพารา ทำนา การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ (โคพื้นเมือง สุกร ไก่พื้นเมือง แพะ เลี้ยงปลาในบ่อ หรือกระชัง)

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ได้ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองนักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในการป้องกันตนเอง การลดการแพร่กระจายของเชื้อ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ชุมชน โดยคณะวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต 19 และสาธิตการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน