X

น่าน สว.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

()

สว.ลงพื้นที่น่าน รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ การจัดการที่ดิน คทช. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การพัฒนาชายแดนห้วยโก๋น การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงทิศทางการขยายผังเมือง เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวน่าน วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 6 ประเด็นสำคัญ คือ

ด้านการจัดการที่ดินชุมชน (คทช.) มีเป้าหมายในการขอใช้พื้นที่ทั้งหมด 270,000 ไร่ ซึ่งขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว 131,531 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 88,454 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมป่าไม้ จำนวน 43,252 ไร่

การขอแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านใช้ผังเมืองรวม พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะ ตามความต้องการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขผังเมืองจังหวัดน่าน ขณะนี้ได้ส่งรายละเอียดขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศฯ ต่อไป

การพัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋นเพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ โดยขอให้กรมทางหลวง กรมศุลกากร และกรมป่าไม้ ร่วมกันแก้ไข โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ประสาน

การผลักดันต่อยอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประชาชนจังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน โดยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์น่าน

ปัญหาหมอกควันไฟป่า นำเสนอมาตรการบริหารจัดการ 4 พื้นที่ ทั้งในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง โดยมีระบบบัญชาการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีเอกภาพ

ด้านการท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่วมกันรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างมูลค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ซึ่งเอกลักษณ์

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ในประเด็นด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และยังเป็นการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน

ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน