ขนส่งระนอง ลงนามบันทึกข้อตกลงเอกชนร่วมลดอุบัติภัยผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

ขนส่งระนอง ลงนามบันทึกข้อตกลงเอกชนร่วมลดอุบัติภัยผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

ระนอง-นางสาวดารณี สายสุวรรณ ขนส่งจังหวัดระนอง ร่วมลงลายมือชื่อบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนนกับหจก.อันดามันกรุ๊ปออโต้เซลส์แอนเซอร์วิสส์ จำกัด เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความตระหนักและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตให้เป็น 0

สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย บาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชน จึงได้มีมติปลอดภัยทางถนน รัฐบาลไทยตอบรับปฎิญญาดังกล่าว ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2563

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น