ปิดฉากประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ก้าวใหม่การพัฒนาท้องถิ่น

ปิดฉากประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ก้าวใหม่การพัฒนาท้องถิ่น

ระนอง-จังหวัดระนอง จัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ร่วมระดมความคิดเห็น แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาวิธีการในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา และเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ บูรณการความร่วมมือระหว่างเทศบาลในภาคใต้

ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายพิเศษเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารตามกฎหมายใหม่ โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด การบรรยายเรื่องการเตรียมการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและระเบียบเกี่ยวข้องโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานของเทศบาลภาคใต้จำนวน 347 เทศบาลเข้าร่วม และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระนอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น