กกต.ระนอง จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

กกต.ระนอง จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

ระนอง-กกต.ระนองจัดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยมีนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นักการเมืองท้องถิ่น สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้แทนองค์การเอกชน ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ดีเจประชาธิปไตย สภานักเรียนและประชาชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ไปเผยแพร่และรณงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกับประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ

ทั้งนี้การทุจริตในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ สนง.กกต.จึงได้มีการวางกลไกป้องกันตรวจสอบการทุจริต และมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง /

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น