ไทย-พม่า ร่วมแห่ผ้าและสมโภชน์เจดีย์ดาธุ เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ จ.ระนอง

ไทย-พม่า ร่วมแห่ผ้าและสมโภชเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ จ.ระนอง

ระนอง- นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองระนอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง คณะสงฆ์ และองค์กรภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดหน้าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวพม่า มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบชา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี เสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยการร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา มีพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและพม่าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุกว่า 300 เมตร จากนั้นได้ประกอบพิธีห่มผ้าและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ซึ่งเป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นอายุกว่า 100 ปี /////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น