ระนองจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ระนองจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ระนอง-(1เม.ย.62)ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ในกรณีที่งบประมาณภาครัฐมีไม่เพียงพอ ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนฯได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

ซึ่งรวมถึงการทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดหารายได้ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบภัยพิบัติ 2.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้
สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุน พัฒนาเด็กชนบทจังหวัดระนองประจำปี 2562 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งสิ้นจำนวน1,107,209.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น