เลือกตั้งระนองสุดคึกคักชาวบ้านแห่รอลงคะแนนก่อนเปิดหีบ

ระนอง-บรรยากาศการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง มีความคึกคักเป็นอย่างมากพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เดินทางไปรอยังหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลา 08.00 น.ที่จะเริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง และพบว่าทันทีที่มีการเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น.ประชาชนผู้มีสิทธิได้ทยอยเข้าแถวเพื่อเข้าไปยังคูหาเลือกตั้งเป็นจำนวนมากในแทบทุกหน่วยเลือกตั้ง ในขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าชาวบ้านหลายคนสับสนกับหน่วยที่ตนเองใช้สิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งที่คอยอำนวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ

นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง เริ่มต้นจากขั้นตอน1. การตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมเอกสารให้ครบประกอบด้วย หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง2. ยื่นบัตรประชาชน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง3. รับบัตรเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียวหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครรายใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่ลงคะแนน
5. หย่อนบัตรด้วยตนเอง เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบ บัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

ข้อห้ามกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 1. ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง2. ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง3. ห้ามส่งเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 4.ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง5. ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง6. ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง โดยไปต้องเสียค่าโดยสาร7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ8. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ9. ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง10. ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โพลล์) ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเหตุทุจริตเมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ หรือมีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส หรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ้ง ต่อตำรวจในพื้นที่หรือรายงานให้ กกต. ทราบด้วยตัวเอง หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1444 , 0-2141-8888

เช็คคะแนนเลือกตั้ง 62 ระนอง คลิ๊กที่นี่

https://www.77kaoded.com/ranong

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น