ระนองจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก

 

ระนอง-อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกแก่ผู้ประกอบในพื้นที่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น


นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่แสดงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่โดดเด่น โดยมีนาย สหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิดในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่แสดงถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดระนอง รวมถึงแนวทางการออกแบบพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และฉลากที่มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในการที่จะดำเนินการกิจกรรม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของจังหวัดระนองต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความต้องการซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจหลายประเภท แต่ยังขาดการบูรณาการให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นในจังหวัดระนอง การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะได้นำมาใช้การพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น