X

ธ.ก.ส. ระนอง ร่วมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเกาะพยาม

ธ.ก.ส. ระนอง ร่วมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเกาะพยาม

ระนอง-นายอภิชาติ กรมาทิตย์สุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการต่อยอดชุมชนที่มีศักยภาพ และความโดดเด่น ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและ วัฒนธรรม ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ สร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และกระตุ้นให้ชาวบ้าน เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายในการพัฒนา ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเป็นชุมชนอุดมสุขใน 4 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประเพณีวัฒนธรรม พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานชุมชนจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชนทั้งด้านทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงธุรกิจไปยังชุมชนใกล้เคียง โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนเงินทุน การให้ความรู้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน การสนับสนุนการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงกับส่วนงานภายนอก
สำหรับชุมชนท่องเที่ยวเกาะพยาม ธ.ก.ส. จ.ระนอง ได้ขับเคลื่อนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนเกาะพยาม และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจน อบต.เกาะพยาม ทำให้ชุมชน ท่องเที่ยวเกาะพยาม เป็นหนึ่งใน 35 ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวของ ธ.ก.ส. ที่มีเอกลักษณ์ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยมีมะม่วงหิมพานต์หรือกาหยูเป็นผลผลิตที่โดดเด่น มีการนำไปแปรรูปเป็น สินค้าและของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง นอกจากนี้ ธ.ก.ส ยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารปูม้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเล ชายฝั่งอันดามันบริเวณเกาะพยาม ช่วยสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและการประกอบอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน//

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง