X

ระนอง จัดเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ระนอง จัดเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(24ม.ค.62) ที่ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยมีนายสุชีพ พัฒน์ทอง เลขาคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัดระนอง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ร่วมกันดำเนินการจัดเพื่อสร้างการรับรู้กรอบการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการวางรากฐานไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2562 จังหวัดระนองมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งสู่ ระนองเมืองแห่งสุขภาพและสร้างสรรค์ปันสุข คนระนองไม่ทิ้งกัน ที่เป็นการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน โดยการร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในทุกระดับของจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน //

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง