X

จังหวัดระนองจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และ Open House ประจำปี 2566

จังหวัดระนองจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และ Open House ประจำปี 2566

ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง นายศักระ  กปิลกาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566  และงาน Open House โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยระนอง พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยระนอง กล่าวว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคน ของประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 พร้อมกับงานเปิดบ้าน Open House ในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนระนองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และเพื่อกระตุ้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจใน

เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้สามารถปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงาม ตามแนวของความเป็นวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง