X

ระนอง ติวเข้ม จนท.รับมือการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ระนอง ติวเข้ม จนท.รับมือการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

(22 มิ.ย.65) นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัยการรองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง พ.ศ.2565 โดยมีนายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ป้องกันจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ป้องกันจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนที่มีปัญหาความมั่นคงหลายประการ เช่น การหลบหนีเข้าเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ มีการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ หลายประการ รวมทั้งวิธีกู้ขีพ กู้ภัย

ในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้น ที่ทำการปกครองจังหวัดระนองจึงจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การ กระทำผิดกฎหมายอื่น และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการ และกองกำลังภาครัฐ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะการกู้ชีพ กู้ภัย มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ข้าราชการ และกองกำลังภาครัฐสามารถดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอทุกอำเภอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบที่ 25 วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ศรชล.จังหวัดระนอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ปปส.ภาค 8 และ ศอ.ปส.จังหวัดระนอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง