X

ระนองพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวนำร่อง “พื้นที่สีฟ้า” (Blue Zone) (PHAYAM CONNECT)

ระนองพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวนำร่อง “พื้นที่สีฟ้า” (Blue Zone) (PHAYAM CONNECT)

ระนอง-วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวนำร่อง “พื้นที่สีฟ้า” (Blue Zone) (PHAYAM CONNECT) เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. สำนักงานชุมพร) สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระนอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนองและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ด้วยจังหวัดระนอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการเปิดพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยในระยะที่ 3 (15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ตรังสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช โดยกำหนดการเปิดพื้นที่นำร่อง “พื้นที่สีฟ้า” เกาะพยาม จังหวัดระนอง ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564

ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว จังหวัดระนองได้จัดทำคำสั่งโดยแบ่งคณะทำงาน  8 คณะ ดังนี้  1.คณะกรรมการอำนวยการ 2.คณะทำงานกระจายวัคซีน 3.คณะทำงานด้านการเผชิญเหตุ 4.คณะทำงานพัฒนาการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม 5.คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 6. คณะทำงานรักษาความสงบเรียบร้อย 7.คณะทำงานกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 8.คณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดระนอง  โดยที่ประชุมได้มอบหมายคณะทำงานแต่ละคณะได้ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวต่อไป

นอกจากนี้จังหวัดระนองในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติมาตรการผ่อนคลายเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่มีรวมกลุ่มจากไม่เกิน 50 คน  เป็น 100 คน ประชาชนสามารถออกนอกเคหสถานได้ไม่จำกัดเวลา สถานประกอบการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์ มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาด ร้านเสริมสวย แหล่งน้ำสาธารณะ เปิดได้ไม่จำกัดเวลา

เงื่อนไขการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะพยาม และทำกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลในหมู่เกาะต่างๆ ต้องมีใบรับรอง การฉีดวัคซีน และต้องมีใบตรวจรับรองผลโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาจากปลายทาง ปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับ ประชาชน ผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้าและแรงงานต่างด้าว แล้ว จำนวน 430  ราย รวมจำนวนผู้ฉีดวัคซีนปัจจุบัน บนเกาะพยาม 819 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของประชากรบนเกาะพยามทั้งหมด

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงานราชการ ในการขอรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้าน SHA (Amazing Thailand Safety and Healty Administration) ได้ที่ทำการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง , ททท.สำนักงานชุมพร.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง