ระนองจัดค่าย ”เยาวชนสมานฉันท์” สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ระนองจัดค่าย ”เยาวชนสมานฉันท์” สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ระนอง-ที่  โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  นายบุญชัย  สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดค่าย “เยาวชนสมานฉันท์” รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนแกนนำที่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนบ้านหงาว จำนวน 100 คน โดยนางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน

นายบุญชัย  สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง ประธานพิธีเปิดฯ กล่าวว่า  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองจัดโครงการค่าย “เยาวชนสมานฉันท์” ขึ้น  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ได้เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความแตกต่าง ความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความเอื้ออาทร และยอมรับในความแตกต่าง

มีความรักชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างกลไกในการปกป้อง เทิดทูน และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันอื่น ๆ ของชาติที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็ง และหลักการที่แท้จริงของประชาธิปไตย และการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ในทิศทางที่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีการแสดงออกทางความคิดเห็นที่แตกต่าง ในทางที่เหมาะสมถูกต้อง และให้เกียรติผู้อื่น นำสู่การเกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนต่างศาสนาเพิ่มมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ขยายผลไปยังบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง