X

กระทรวงพาณิชย์ เคลื่อน 5 จังหวัดอันดามันดันเศรษฐกิจการค้า ขยายตัว

กระทรวงพาณิชย์ เคลื่อน 5 จังหวัดอันดามันดันเศรษฐกิจการค้า ขยายตัว

ระนอง-นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  กล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่  จ.ระนองว่า  เป็นประธานการประชุมพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล พังงา) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ระนอง โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) และนายนิลรัตน์ ตันสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และรับฟังความคิดเห็นจากพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์

จากนั้น พาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล พังงา) เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าเกี่ยวกับตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดระนอง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองให้ความรู้ด้านดำเนินการซื้อขายอาหารทะเล ของจังหวัดระนอง

ต่อมานายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค นายนิลรัตน์ ตันสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  และพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล พังงา) ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม ณ ตลาดสะพานยูง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการกำกับดูแลให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดปิดป้ายแสดงสินค้า

และการลงพื้นที่เข้าพบปะหารือกับนายธันย์ปรวัฒน์ เศวตภัทรวาทิน ประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิด และปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm.Outlet).ร้าน ก.ไก่ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm.Outlet).ร้านวัชรี ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นเป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูง THAILAND 4.0 โดยมี พันธกิจ ดังนี้1. ผลักดันการบริหารยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายกระทรวง2. ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4.0 ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้า3. พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ และสร้างคุณค่าการท างานด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบ

การค้าที่เข้มแข็งของประเทศ4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง

5. พัฒนาระบบสารสนเทศสู่เชาว์ปัญญา (Trade Intelligence) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและหารให้บริหารประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค

พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล ยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจการค้ากับภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน (Strategic Excellence) (Area-Based Excellence)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง