เปิดสภา อบจ.ระนอง เน้นย้ำสามัคคี ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เปิดสภา อบจ.ระนอง เน้นย้ำสามัคคี ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดประชุมสภา อบจ.ระนอง ครั้งแรก  เน้นย้ำฝากนักการเมืองท้องถิ่น มุ่งสร้างความสามัคคี และความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ลงมติเลือกประธานสภา อบจ.ระนอง

วันนี้(16 ก.พ.64)เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง หรือ อบจ.ระนอง ครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลแล้ว มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 24 คน โดยมี นายธนกร บริสุทธิญาณี นายก อบจ.ระนองทีมรวมพลังระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และคณะผู้บริหาร อบจ.เข้าร่วมสังเกตการณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวเปิดการประชุม

โดยขอให้สมาชิกทุกคนทำหน้าที่ด้วยความสามัคคีกัน มองผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดระนองเป็นหลัก แม้ว่าจะมาจากต่างทีมกันก็ตาม ขอให้ทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดระนองที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกท่านเข้ามา  ดังนั้น ขอให้ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เข้าไปทำงานและใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาจังหวัดระนองให้คุ้มค่าที่สุด  มีมติอะไรออกไปแล้วก็ขอให้ยึดถือตามมติ

ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวเปิดการประชุมแล้ว นายจรูญ  ขอสันติกุล  สมาชิกสภา  อบจ.ระนอง เขตอำเภอเมือง ซึ่งอาวุโสสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภา อบจ. โดยวิธีการลงคะแนนแบบลับ ด้วยการเขียนชื่อลงในหีบบัตร ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 คน คือ นายภักดี พรหมสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อําเภอกระบุรี  จากทีมรวมพลังระนอง และนายรุ่งชัย  รักสกุลนิตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมืองระนอง  จาก ทีมระนองก้าวหน้า ปรากฏว่านายภักดี  พรหมสุวรรณ  เป็นผู้ชนะไปด้วยคะแนน 14  ต่อ 9  เสียง จากนั้น นายภักดี  พรหมสุวรรณ  ได้ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.ระนองคนใหม่

ต่อจากนี้ได้มีการเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และคนที่ 2 ด้วยวิธีการลงคะแนนลับเช่นเดียวกัน มีผู้ที่เสนอชื่อสมาชิกจากทีมทีมรวมพลังระนอง และทีมระนองก้าวหน้า แข่งขันกัน

ผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 คน มาจากทีมรวมพลังระนอง คือ นายมงคล ศรีพรหม รองประธานสภา คนที่ 1 ส่วน รองประธานสภา คนที่ 2  นายพงษ์ศักดิ์  กองอาสา (จากผู้สมัครทีมอิสระ) จากนั้นเป็นการเลือกเลขานุการสภา อบจ.ระนอง ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ปรากฏว่านางมนทนา  สินทรัพย์  จากทีมรวมพลังระนองได้รับเลือกเป็นเลขานุการ สภา อบจ.ระนอง เช่นเดียวกัน

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา อบจ.ระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อให้นายก อบจ.ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ก่อนเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง