รอง ผวจ.ระนองติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง

รอง ผวจ.ระนองติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง

ระนอง-รอง ผวจ.ระนองติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

(6 ม.ค 64) ที่บ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

นายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เปิดเผยว่า จังหวัดระนองได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 5 อำเภอ โดยให้ทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ได้เสนอโครงการและจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงไปให้ดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จังหวัดระนองจึงได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ  งบประมาณรวม 34,772,000 ล้านบาท โดยแยกเป็น 4 ลักษณะ คือ โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และจ้างแรงงาน โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย

โดยทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ และบางโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่บางโครงการยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนี้ จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบโครงการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค คาดว่าทุกโครงการจะสามารถดำเนินการเรียบร้อยตามสัญญา สามารถใช้งานได้ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดระนองต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง