สสจ.ระนอง ห่วงคุมไม่อยู่หลังพบผู้ป่วยใหม่วัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงชายแดนระนอง-เกาะสองพุ่งสูง

สสจ.ระนอง ห่วงคุมไม่อยู่หลังพบผู้ป่วยใหม่วัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงชายแดนระนอง-เกาะสองพุ่งสูง
ระนอง-นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ทาง สสจ.ระนองและหน่วยงานสาธารณสุขกำลังเป็นห่วงปัญหาการพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ดื้อยาเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์การควบคุม และการป้องกันวัณโรคจังหวัดระนองปี 2558-2561 พบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะแพร่เชื้อเป้าหมาย 172 ต่อแสนประชากร เท่ากับ (2558-2561) 147.70,186.10,173.83,และ 131.17 และมีผลสำเร็จการรักษาวัณโรคจังหวัดระนองในช่วงปี 2557-2560 พบว่ามีอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เท่ากับร้อยละ 82.49,84.12,79.71,77.53 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายประเทศต้องมากกว่าร้อยละ 85 โดยในปี 2560 มีอัตราการตาย ขาดยา ล้มเหลว โอนออก ร้อยละ 11.81,5.06,3.38,4.22 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคไม่ถึงเป้าหมาย สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) รายใหม่ในปี 2557 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานอย่างรุนแรง(XDR-TB) 1 ราย อำเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ 0.33 ในปี 2558 พบ 1 รายคนไทย อำเภอกะเปอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของผู้ป่วยทั้งหมดปี 2559 พบผู้ป่วยดื้อยารายใหม่ 1 รายพม่า อำเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดปี 2560 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารายใหม่ 5 ราย คนไทย 4 ราย พม่า 1 ราย อำเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด ในปี 2561 พบผู้ป่วยดื้อยารายใหม่ 4 รายคนไทย 3 ราย พม่า 1 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอกระบุรี 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด
ส่วนแนวทางการดำเนินงานในการควบคุม ป้องกัน วัณโรคจังหวัดระนอง มี 5 ขั้นตอนสำคัญได้แก่ การคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ผู้สูงอายุ 65 ปี ที่มีโรคร่วม เบาหวาน,ส่งทอสอบโดยไวต่อยาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการดื้อยา,ให้การรักษาตามมาตรฐาน,จัดระบบป้องกันการแพร่เชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน,พัฒนาระบบส่งต่อและระบบติดตามกรณีผู้ป่วยขาดยาหรือโอนออก โดยปัญหาอุปสรรคสำคัญในการทำงานคือผู้ป่วยมีการตาย ขาดยาระหว่างการรักษา และปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามชาติทำให้ผู้ป่วยรักษาไม่หาย เสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อยา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น