ขับเคลื่อนท่องเที่ยวระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ SMART  LIVING  CITY

ขับเคลื่อนท่องเที่ยวระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ SMART  LIVING  CITY

ระนอง-คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  สภาผู้แทนราษฏร ล่องใต้ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาเพื่อจุดประการ การขับเคลื่อน และฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ซบหนักจากวิกฤติโควิด-19 ประเดิม  ดันจังหวัดรอง ระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ ขึ้นชั้นเมืองSMART  LIVING  CITY

นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล  ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฏร นำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อจัดงานสัมมนา ขับเคลื่อนท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ สู่เมือง  SMART  LIVING  CITY ในอนาคต

เป็นที่ยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ และเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีสัดส่วนถึง 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)  นอกจากนี้ประเทศไทยเรายังเป็นหนึ่งในสามประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับสิงคโปร์และมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วประเทศ จากมาตรการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภาคส่วนต่างๆ เป็นระยะ แต่ก็ยังสามารถชดเชยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่สูญเสียไปจากการหยุดชะงักงันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศได้

ในภารกิจอันสำคัญดังกล่าวนี้ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวตะหนักดีว่าการเปิดเวทีรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพและมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เช่นจังหวัดระนอง ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  จะช่วยให้คณะกรรมาธิการสามารถเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการตามภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ ดร.จิตศักดิ์  พุฒจร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทาลัยศิลปากร วิทยากร กล่าวว่า การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดระนอง ในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น ถือว่าสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดระนองที่มีบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพระดับโลก เพียงแต่ยังขาดการต่อยอดและเป็นเต็มศักยภาพของน้ำแร่ร้อน

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว WELLNESS  CITY@RANONG จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นโมเดล เพื่อกำหนดสู่เป้าหมายการก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของภูมิภาค และต่อยอดเป็นเมือง  SMART  LIVING  CITY ต่อไป ภายใต้คอนเซ็ปต์  เมืองสุขภาพชั้นนำรองรับการบริการมูลค่าสูง  เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เพื่อยกระดับรายได้ และเป็นจุดหมายปลายทาง  ระนองเมืองสุขภาพชั้นนำของไทย แบบวิถีใหม่

นายจตุพจน์   ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง จังหวัดระนองเร่งเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชียโดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพระดับเอเชีย และการเป็นเมืองน้ำแร่ต้นแบบของประเทศ และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้น

การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดย สำนักงานจังหวัดระนอง ระนองปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต ประกอบด้วยทางรถไฟ- ท่าเรือระนอง ถนนทางหลวง 4 เลน ขุดร่องน้ำลึก 18 เมตรบริเวณท่าเรือระนอง การพัฒนาสนามบิน Ranong Smart City การพัฒนาบ่อน้ำแร่ ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น