สหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ร่วม สหกรณ์ จ.ระนอง ลงนาม MOU ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ กระจาย และขยายตลาดสู่ผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้กู้วิกฤติ 

สหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ร่วม สหกรณ์ จ.ระนอง ลงนาม MOU ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ กระจาย และขยายตลาดสู่ผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้กู้วิกฤติ

 

ระนอง- สหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วม สหกรณ์ระนอง ลงนาม MOU ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้เพื่อขยายตลาดและสร้างเครือข่ายในประเทศ กู้วิกฤติเศรษฐกิจภาคเกษตรหลังโควิด-19

วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเรืองราษฎร์รังสรรค์  โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ครั้งที่ 2) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจโลก

การดำรงชีพ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร จึงส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้เกษตรกรเพิ่มช่องทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ข้าวสารสินค้าจากสถาบันเกษตรกร ที่มีโรงสีจำนวน 3 แห่ง  ออกจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อสินค้า และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ ที่มีเอกลักษณ์เด่นเป็นผลผลิตจากดินภูเขาไฟ ที่มีคุณภาพที่โดดเด่นกว่าที่อื่นๆ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อ ขาย ข้าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ( MOU) กับภาคธุรกิจในจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขยายตลาดการค้าข้าวให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดการค้าภายในประเทศ

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีพี่น้องขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร  และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ประกอบการ มาร่วมงานแสดงสินค้าข้าวสารของสถาบันเกษตรกรเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวสารของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้าและผู้บริโภคโดยตรง ให้เป็นที่รู้จักข้าวสารคุณภาพดีของบุรีรัมย์ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้มากขึ้นต่อไป

นายพรเทพ  ผ่องศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่มุ่งช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการตลาด   สามารถเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายสินค้าทางการเกษตร โดยทางจ.บุรีรัมย์นำข้าวสารสินค้าจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีจำนวน 3 แห่ง ของจังหวัด เพื่อนำเสนอให้กับสหกรณ์และผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ระนอง จ.ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ได้ทดสอบสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

นอกจากนี้จังหวัดระนอง จ.ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ในพื้นที่ภาคใต้ มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร และสินค้าประมงที่สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าทางการเกษตรกับจ.บุรีรัมย์ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด กาแฟ  และอาหารทะเล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางการค้าต่อกัน ทั้งยังสร้างความมั่นคง และยั่งยืนแก่เกษตรกรที่แท้จริง

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้จัดงาน กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ครั้งที่ 2)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ข้าวสาร สินค้าจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี จำนวน 3 แห่ง ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอให้กับสหกรณ์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ได้ทดสอบสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้า

และผู้บริโภคในภาคใต้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้าวสารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้ง ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน

(ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ครั้งที่ 2) ขึ้น ในวันนี้ ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ  และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง รวม 110 คน

นายยุทธนา แก้วน้อย  สหกรณ์จังหวัดระนอง  กล่าวว่า   ถือเป็นเรื่องที่ดีซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรน้อยมากต้องพึ่งพาจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งการมาโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการส่งเสริมการตลาดข้าวสาร    ส่วนจังหวัดระนองก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับกาแฟ  กะปิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มังคุด และอาหารประมงทะเล ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง  2  จังหวัดและจะเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนทั้ง 2  จังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงสินค้า Road show ข้าวสาร ,กิจกรรมทดสอบสินค้าด้วยการหุงข้าวและชิม ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สัมผัสรสชาติ กลิ่น ความนุ่ม โดยผู้บริโภค ผู้รับซื้อ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมงาน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการดึงดูดให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและนำสินค้าข้าวสารไปหุงทดสอบ และร่วมกับประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น