แม่ค้าตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลระนองกว่า 150 ราย ร้องโฮ!ถูกคำสั่งเทศบาลรื้อถอนร้านค้าพ้นพื้นที่เขตผ่อนปรน

แม่ค้าตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลระนองกว่า 150 ราย ร้องโฮ!ถูกคำสั่งเทศบาลรื้อถอนร้านค้าพ้นพื้นที่เขตผ่อนปรน

ระนอง-เทศบาลเมืองระนอง ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองระนอง ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ลงนามในคำสั่งโดยนายจิราวัฒน์  เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  เรื่องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายสินค้าในบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพ

ตามคำพิพากษาศาลปกครองภูเก็ต คดีหมายเลขดำที่6/2563 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2563  และคดีหมายเลขดำที่ 6 /2561   และคดีหมายเลขดำที่4/2561   คดีหมายเลขแดงที่ 140/25631 ลงวันที่ 18 ส.ค . 2563  ให้พิพากษาคดีพิพาทที่หน่วยราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ลงวันที่ 10 ก.ย.2561 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลพิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งศาล ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา

ภาพจากแฟ้มข่าว

เทศบาลเมืองระนอง จึงขอให้ผู้ประกอบการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายสินค้า ออกจากพื้นที่และทำความสะอาดบริเวณที่รื้อถอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองระนอง  หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามาตรา52  และโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และถือเป็นการบุกรุกในที่สาธารณะตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 362  มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ภาพจากแฟ้มข่าว

อนึ่งจากเรื่องปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายรังสิกร  อุปพงษ์  ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ตุลากรผู้แถลงคดี แจ้งว่าศาลปกครองภูเก็ต มีคำพิพากษา เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย  คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองฟ้องซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนองฟ้องนายกเทศมนตรีเมืองระนองที่ 1 และเทศบาลเมืองระนองที่ 2  ฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการค้าขายสินค้าอยู่บริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยปลัดเทศบาลเมืองระนอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ออกประกาศเทศบาลเมืองระนองให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพ เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ 10 ก.ย. 2561  โดยผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้ 1.เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพฯ 2.ให้เทศบาลเมืองระนองทบทวนยกเลิกการปิดตลาดเย็นสวนสุขภาพ  โดยผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนยื่นคำขอมาในท้ายคำฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ตลาดสามารถขายของได้ตามปกติจนกว่าจะมีการยกเลิกการปิดตลาดเย็นสวนสุขภาพ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะหาพื้นที่ที่เป็นของรัฐที่ไม่ใช่เอกชนรองรับผู้ค้าเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ภาพจากแฟ้มภาพ

ต่อมาศาลปกครองภูเก็ตได้มีการไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2561  จนเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ศาลปกครองภูเก็ตได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยสรุปบางส่วนที่สำคัญ กล่าวคือเป็นการขายของประเภทอาหาร พืชผัก ผลไม้ทางการเกษตร สิ่งของพื้นเมืองต่างๆ  ที่ประชาชนในพื้นที่นำมาวางขายกันอันเป็นการช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ โดยมีการขายตั้งแต่เวลาประมาณ 13 นาฬิกา ถึง 20 นาฬิกา เท่านั้น  และพื้นที่ของสวนสาธารณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งใช้เพื่ออกกำลังกายยังสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  จะใช้อำนาจหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกประกาศที่พิพาทโดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนซึ่งมีอาชีพขายของในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่สามารถทำการประกอบอาชีพค้าขายเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้อาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจตามมาซึ่งยากแก่การเยียวยาในภายหลัง

กรณีดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามประกาศดังกล่าวได้ตามยับข้อ72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ 10 ก.ย. 2561  ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น