X

จังหวัดระนองจัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล

จังหวัดระนองจัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล

ระนอง-(๑๑ พ.ค. ๖๓) ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนายอำเภอกระบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดระนอง และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า วันพืชมงคลของทุกปีจะมีการจัดงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีพิธีสำคัญอยู่ ๒ พิธี คือ พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ้าง ข้าวโพดถั่ว งา เผือกมัน เป็นต้น

มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี ส่วนพิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มตันการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ “พระราชพิธีพืชมงคล” จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจำปี เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และภาคภูมิใจในอาชีพของตน

สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดระนองได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวจากงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ กข ๗๙ จำนวน ๔๐๐ ซอง ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑๐๐ ซอง ข้าวพันธุ์ กข ๔๓ จำนวน ๑๐๐ซอง รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ ซอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แจกจ่ายเกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคล และนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ จ.ระนองต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง