ระนอง เปิดข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 23 ราย ผ่าน 14 ราย เหลือรอดูตามระยะอีก  9 ราย

ระนอง เปิดข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 23 ราย ผ่าน 14 ราย เหลือรอดูตามระยะอีก  9 ราย

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งว่าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ EOC 2563/ 26 มี.ค. 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เรื่อง   สาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งกรณีผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังสังเกตอาการ  ที่บ้าน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งคนที่มาจากประเทศเหล่านี้จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง   กล่าวว่า  ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ จีน รวมฮ่องกงและมาเก๊า  , เกาหลีใต้  , อิตาลีและอิหร่าน  นอกจากที่ยังมีประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องอีก 29 ประเทศ   ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเข้าประเทศไทย จะถูกคุมไว้สังเกตอาการภายในที่พักอาศัย 14 วัน  ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จังหวัดระนองมีผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้าน 23 ราย (เฝ้าระวังสังเกตอาการครบ 14 วัน จำนวน 14 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการ 9 ราย) ดังนี้

ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านที่ครบ 14 วัน  จำนวน  14  ราย และอยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการ  9  ราย  ดังนี้

1.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางกลับจากฝรั่งเศส ภูมิลำเนา ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จำนวน 1 ราย ครบ 14 วันในวันที่ 29 มี.ค.63

2.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ   หญิงไทยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  ภูมิลำเนาตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์  จำนวน  1  ราย ครบ 14 วัน ในวันที่ 29 มี.ค.63

3.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย  ภูมิลำเนาตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ ครบ14 วัน ในวันที่  29  มี.ค.63

4.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางมาจากเยอรมัน  ภูมิลำเนาตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี  จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่  30  มี.ค.63

5. ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ   ชายไทยเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ภูมิลำเนาตำบลมะมุ  อำเภอกระบุรี   จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่ 31 มี.ค.63

6.  เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางมาจากประเทศเบลเยี่ยม    ภูมิลำเนาตำบลมะมุ  อำเภอกระบุรี   จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่ 2  เม.ย.63

7.  เฝ้าระวังสังเกตอาการ  ชายสัญชาติเบลเยี่ยมเดินทางมาจากประเทศเบลเยี่ยม    ภูมิลำเนาตำบลมะมุ  อำเภอกระบุรี   จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่ 2  เม.ย.63

2/8.เฝ้าระวัง…

8.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย    ภูมิลำเนาตำบลจปร.  อำเภอกระบุรี   จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่ 3  เม.ย.63

9.  ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการ  หญิงไทยเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย    ภูมิลำเนาตำบลจปร.  อำเภอกระบุรี   จำนวน  1  ราย ครบ 14 วันในวันที่ 3  เม.ย.63

กลุ่มมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย  จำนวน  4  ราย  ส่งตรวจวินิจฉัยหาสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019  ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ผลการตรวจเป็นลบ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคขอให้กักกันตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน แยกของใช้ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อไม่แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว งดกิจกรรมทางสังคม ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ  สวมหน้ากากอนามัย และ ต้องปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคมให้มากที่สุด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค และ  “อยู่ห่างไว้   ไม่แพร่เชื้อ  เพื่อทุกคน”

หากมีไข้ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง/ประวัติความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง  แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-0132100  และ 093-5829101

อนึ่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลกระบุรี แจ้งข้อมูลว่าโรงพยาบาลกระบุรีติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง12รายไม่พบเข้านิยามPUI(ผู้ที่ต้องการสอบสวน) โดย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลน้ำจืด ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง โรคCOVID -19 จากผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด จำนวน 12 ราย ไม่พบเข้านิยาม PUI และให้ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ แยกตัวเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดดังนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น และหากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที พร้อมทั้งต้องวัดอุณหภูมิร่างกายและบันทึกข้อมูลส่งเจ้าหน้าที่จนครบ 14 วัน”

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น