ด่วน !ระนอง ปิดด่านชายแดนทุกช่องทาง เข้มรักษาพื้นที่เต็มพิกัดรับมือไวรัสโควิด-19

ด่วน ระนอง ปิดด่านชายแดนทุกช่องทาง เข้มรักษาพื้นที่เต็มพิกัดรับมือไวรัสโควิด-19

ระนอง-นายจตุพจน์   ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ทางจังหวัดระนองได้ออกคำสั่งจังหวัดที่ 611/2563

เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองเป็นการชั่วคราว

ตามที่จังหวัดนองได้มีคำสั่งจังหวัดระนองที่ 596/2563  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและช่องทางอื่นๆ  ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองเป็นการชั่วคราว

ทยอยขนกลับบ้าน

โดยระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรระนอง-เกาะสอง  บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง  บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือบริษัท อันดามัน คลับ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านเขาฝาชี  ม.4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง  และระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของต่างๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนอง ยกเว้นการเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือสะพานปลา

ทหารคุมเข้มคัดกรองเข้า-ออกชายแดนระนอง

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดระนองไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม

บรรยากาศสุดเงียบเหงาทันที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และมติคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดระนองครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆจังหวัดระนอง จึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน และระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ

นักท่องเที่ยวผิดหวังทยอยกลับ

และสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองทุกช่องทาง ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีคนประจำเรือสินค้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาตและต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อเท้านั้น ประกาศ ณ วันที่  22 มีนาคม 2563

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น