คนระนองยกผู้ว่าฮีโร่ “ปิดบ้านล้างเมือง”คุมไวรัส สกัดแพร่ขยายพื้นที่ชายแดนได้ผลดี

คนระนองยกผู้ว่าฮีโร่ “ปิดบ้านล้างเมือง”คุมไวรัส สกัดแพร่ขยายพื้นที่ชายแดนได้ผลดี

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง

ระนอง-ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ จ.ระนองในวันที่ 21 มีนาคม 2563 จำนวน 30 รายในพื้นที่ ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน ต.บางริ้น ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ถึงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ จ.ระนองว่า  “ในช่วงเริ่มต้นมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ระนอง แต่หลังจากที่นายจตุพจน์  ปิยัมปุระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และทีมงานดำเนินมาตรการอย่างจริงจังและเกิดผล โดยเฉพาะล่าสุดที่ประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งด่านชายแดน เพื่อหยุดต้นเหตุสำคัญที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.ระนอง ซึ่งพบได้ผลสำเร็จดี ยังสามารถยันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่พื้นที่ได้นานกว่า 1 เดือน

ปิดด่านชายแดน

พบว่าชาวบ้านทั้ง 30 คนบอกตรงกันว่าพอใจ และดีใจ และขอบคุณ ผวจ.ระนองที่เป็นห่วงชาวระนอง ทำให้คลายความวิตกกังวลลงไปได้เป็นอย่ามาก ทั้งยังเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น หากพวกเรารอดตายจากเชื้อโรร้ายครานี้พวกเราจะยกให้ผู้ว่าระนองเป็นฮีโร่ที่แท้จริงของคนระนอง และจะเป็นอีก 1 ผู้ว่าที่จะอยู่ในใจของคนระนองอีกนานตราบนาน” ส่วนในอนาคตหากทางจังหวัดมีมาตรการใดๆที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกทุกคนบอกว่ายินดีที่จะปฏิบัติตาม

ประกาศมาตรการควบคุม

 

อนึ่งวันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ขนเครื่องเทอโนสแกนรับมือ

โดยวาระที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากจังหวัดอื่นๆมาสู่จังหวัดระนอง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับโดยได้มีการขอมติในที่ประชุมโดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ทุกภาคส่วนทําความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์จะที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาการดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 3. ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 4. ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านมาตรการ ป้องกัน และ 6.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

รวบทีมระนองเป็นหนึ่งเดียว

มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเห็นชอบให้สถานบริการทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ซึ่งรวมถึง โรงภาพยนตร์-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น การตะโกน เชียร์ สัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามกีฬากลาง สนามมวย โรงละครและโรงภาพยนตร์

ร่วมทำความสะอาดเมืองลดจุดเสี่ยง

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่าจากการที่ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคนพร้อมใจกันที่จะรับผิดชอบร่วมกันกับประชาชนทุกคน “ยอมเจ็บเพื่อจบ” จึงตัดสินใจที่จะปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมา จ.ระนองทั้งหมด ยกเว้นด่านถาวรที่ต.ปากน้ำ เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังอนุโลมให้ชาวไทยและชาวเมียนมาข้ามฟากได้ แต่จะมีการเข้มงวดสูงสุดในการตรวจคัดกรองในการผ่านเข้า-ออก

ปิดสนามกีฬา สถานบันเทิง ที่รวมกลุ่มของผู้คนลดความเสี่ยง

จังหวัดระนองมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ดังนี้1. จุดผ่านแดนถาวร ระนอง – เกาะสอง กำหนดช่องทางเข้า – ออก ไว้ 4 จุด ได้แก่1) ท่าเทียบเรือสะพานปลาตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2) ท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จำกัดตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน4) ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนองบริเวณบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2. จุดผ่อนปรน บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน

ส่วนการควบคุมทางบก จังหวัดระนองมีจุดเข้า-ออกจังหวัดใกล้เคียงใน 3 ช่องทางหลักประกอบด้วยด่านหินสลัก ต.จ.ป.ร.อ.กระบุรี จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร  ด่าน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.พังงา และด่าน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร โดยทั้ง 3 ด่านจะควบคุมตามมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดในการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชน และขอย้ำกับประชาชนชาวระนองทุกคนว่า อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตประจำวันบ้าง  แต่ เรา“ยอมเจ็บ เพื่อจบ”จะดีกว่า

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น