จังหวัดระนองมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยพลัดถิ่น

จังหวัดระนองมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยพลัดถิ่น

ระนอง-(15 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 71 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบ จากหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล ตามที่ปรากฏ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

นางสมจิตร ประคุต ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า การให้สถานะและสัญชาติแก่บุคคลของสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองระนอง ได้ให้สถานะและสัญชาติโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1)กลุ่มที่ขอเพิ่มชื่อตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน จำนวน 286 ราย ได้รับการเพิ่มชื่อแล้ว 142 ราย และกลุ่มยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียน ตามยุทธศาสตร์กำหนดสถานะบุคคล จำนวน 2,393 ราย ยื่นคำขอพิสูจน์แล้วรับรองความเป็นคนไทยแล้ว 1,207 ราย ประกอบด้วย ผู้ไดรับการอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว จำนวน 504 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ระดับกรม จำนวน 546 ราย ระดับจังหวัด 101 ราย

และระดับอำเภอ 57 ราย คงเหลือดำเนินการยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 1,185 ราย 2)กลุ่มชนกลุ่มน้อย (มอแกน) ได้สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติเมื่อปี 2549 จำนวน 432 ราย ได้รับสัญชาติไทยแล้ว จำนวน 186 ราย 3)กลุ่มขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรับมนตรี เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 มีผู้มายื่นคำร้อง 74 ราย ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว 13 ราย 4)กลุ่มเด็กนักเรียน ได้รับการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2554 จำนวน 466 ราย ยื่นคำขอแก้สถานะแล้ว 80 ราย ได้สัญชาติไทยแล้ว 44 ราย 5)กลุ่มแก้สถานะตามบิดามารดาของบุตรคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ยื่นคำร้องแล้ว 180 ราย ได้สัญชาติไทยแล้ว 86 ราย

นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมการปฏิญาณตน ในวันนี้จงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ และดำรงตนในฐานะของพลเมืองไทย ในการร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญงอกงาม มีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นคนไทยทุกคน ซึ่งการแสดงออกถึงความสามัคคีดังกล่าวที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างง่าย คือ การประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ระเบียบกฎหมายหรือกติกาของสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขบนวิถีชีวิตพอเพียง/////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น