ระนองสนธิกำลังตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ระนองสนธิกำลังตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ระนอง-จังหวัดระนอง ได้ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรเมืองระนอง ตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ตรวจคนเข้าเมืองระนอง ปกครองจังหวัดระนอง กอ.รมน.ระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และจังหวัดระนอง
นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรเมืองระนอง ตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ตรวจคนเข้าเมืองระนอง ปกครองจังหวัดระนอง กอ.รมน.ระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และจังหวัดระนอง โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในกิจการต่อเนื่องประมงทะเล บริเวณแพปลาองค์การสะพานปลา จำนวน 1 แห่ง นายจ้าง จำนวน 13 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 96 คน (เพศชาย 57 คน และเพศหญิง จำนวน 39 คน)
จากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทั้ง 96 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำถึง ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ///


อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น