ระนอง เดินหน้าพัฒนาท่าเรือสู่ท่าขนส่งหลักฝั่งอันดามันรับแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (SEC)

ระนอง เดินหน้าพัฒนาท่าเรือสู่ท่าขนส่งหลักฝั่งอันดามันรับแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (SEC)

SONY DSC

ระนอง-จังหวัดระนอง จัดการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(7 ม.ค.63)ณ ห้องเรืองราษฎร์โรงแรมทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น(ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะที่ปรึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (SEC) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน เพื่อไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ตลอดจนการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สมบูรณ์ทางตะวันตกเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศ BIMSTEC จังหวัดระนอง เป็นพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561) เห็นชอบในหลักการกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เตรียมศึกษาแผนการพัฒนาการเดินเรือขนส่งสินค้าจากทำเรือระนอง เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเบื้องต้น ได้คัดเลือกทำเรือที่มีความเหมาะสม 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือจิตตะกอง ท่าเรือเชนไน และทำเรือโคลัมโบ เมื่อได้ท่าเรือที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมก็จะดำเนินการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ไทย เชื่อมโยง BIMSTEC ที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงชุมพร – กับท่าเรือเอนกประสงค์ระนองให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ในการขนส่งสินค้า นอกจากนี้การพัฒนาท่าเรือเอนกประสงค์ระนองจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่หลังท่าและกิจกรรมหลังท่า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ท่าเรืออย่างคุ้มค่าตลอดจน รองรับการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ในอนาคต

ซึ่งในวันนี้ ได้มีผลสรุปการศึกษาโครงการ(ครั้งที่1) และรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2 ) โครงการศึกษาต้นวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินอัตราการตกตะกอนในร่องน้ำในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เสนอวิธีการขุดลอก เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม

3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางวิศวกรรมของรูปแบบร่องน้ำ เพื่อให้สามารถเดินเรือได้อย่างความปลอดภัย

4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความคุ้มค่าเหมาะสมและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์

5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการขุดลอก

6. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการและแผนคำของบประมาณในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ของประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น