ระนองจัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ระนองจัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ระนอง-เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง อาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดการสัมมนาโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง อาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดการสัมมนาโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดทำโครงการตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ให้เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง จัดอบรมด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย และเสียหายจากสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น ประกอบกับเมือต้นปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่เคยผ่านการอบรมแล้วควรได้รับความรู้เพิ่มเติม เรื่องภัยพิบัติการประเมินความเสี่ยงความเสียหาย การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟู บูรณะกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำด้านการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สามารถเป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที มีเครือข่ายเข้มแข็ง ทั้งนี้จังหวัดระนอง มีจิตอาสาที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 2,499 คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง หลักสูตร “จุดประกายกาชาด” เมื่อปีงบประมาณ2559 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน///


อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น