ปตท.สผ.จัดโครงการ ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด จ.ระนอง ครั้งที่5

ปตท.สผ.จัดโครงการ ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด จ.ระนอง ครั้งที่5

ระนอง-นายธีรากร สังข์ศรี  ผู้จัดการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตเลียม จ.ระนอง บริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด​ (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ.ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเป็นเครือข่ายแนวร่วมการอนุรักษ์

นายธีรากร สังข์ศรี ผู้จัดการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตเลียม จ.ระนอง

โดยสานต่อโครงการ ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2562 โดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 74 คน จาก 13 โรงเรียน

เข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสจริง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ปตท.สผ.ได้ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่

กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)  ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีพันธ์สัตว์ประมาณ 300 ชนิด พันธุ์พืชประมาณ 60 ชนิด

โดยเมื่อปี 2540  ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่เขนสงวนชีวมณฑล

กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน  ระบบนิเวศหาดเลน ระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและปัญหาของระบบนิเวศทางทะเลต่างๆ

โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป

 

โครงการ ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึก

และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น