เกษตรฟากท่า จัดงาน “Field Day” เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 4 ตำบลบ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า  เป็นประธานเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563” ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า กำหนดจัดขึ้น เพื่อก่อนเริ่มฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2563

นางจงกล เพ็งวัน เกษตรอำเภอฟากท่า กล่าวว่า โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกัน นำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย นำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพืชหรือสินค้าการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ เช่น จัดฐานให้ความรู้การใช้น้ำ การลดต้นทุน การกำจัดศัตรูพืช การพัฒนาที่ดิน และอาชีพเสริมด้านการประมง เป็นต้น ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นโยบายของตามกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้นทุกอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ 4 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า เจ้าของศูนย์นายสงัด มีมา ดำเนินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง  ทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดีและที่สำคัญคือ การขยายผลโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ได้ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาตลอดจนช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้เกษตรกรอำเภอฟากท่า มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขามหวาน  หอมแดง ถั่วเขียวผิวมัน มะม่วงหิมพานต์ รวมพื้นที่ปลูกกว่า 2 หมื่นไร่ สร้างมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท และมีการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรเข้าเรียนรู้ที่ ศพก.ตามนโยบายของรัฐบาลกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น