ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.

ผู้ว่านนท์เป็นประธานเปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานพร้อมกับมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (22 เม.ย. 2562) เวลา 10.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขานนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อปพร. จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และผู้นำ อปพร. กล่าวนำปฏิญาณตน โดยในงานมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ “ตัด ถ่าง” ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย อปพร.เทศบาลตำบลเสาธงหิน และอาสาสมัคร นิทรรศการในงาน ได้แก่ การให้ความรู้ในเรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ขับขี่ จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขานนทบุรี และ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตโดยเครื่อง AED จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัลประกาศ เกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 คือ นางวีรนุช พรไพบูลย์สถิต (สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลนครปากเกร็ด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน