เยาวชนจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์วันเยาวชนแห่งชาติ

เชียงราย-พิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ภายในงานจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน และมีการแสดงของเยาวชน

20 ก.ย.62 ที่ลานศิลป์ลานธรรม ศาลากลางหลังแรกของจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 นางสาวหยาดฝน จินวงค์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยเยาวชน อายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวนกว่า 400 คน จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2562
นายประเสริฐ กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านสติปัญญา อารมณ์ วังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงในการใช้ชีวิต ให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีของประชาธิปไตย ตลอดจนภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นแกนนำในการพัฒนาพร้อมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
โดยช่วงเช้าเยาวชน เดินรณรงค์จากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เข้ามายังบริเวณงาน ภายในงานได้มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ และเวทีการแสดงของเยาวชน เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมอบประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่นแขนงต่างๆ เช่น เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการจัดงาน องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ในช่วงบ่ายตัวแทนเยาวชนทั้ง 18 อำเภอ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ร่วมกันพัฒนาเก็บขยะบริเวณลานศิลป์ ลานธรรม และทำความสะอาดวัดพระสิงห์ โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อโทนสีเหลือง

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น