ศาลแขวงเชียงรายจัดอบรมไกล่เกลี่ยชุมชน

ชียงราย-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เป็นเปิดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น”

1 ส.ค. .62 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น” นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงรายกล่าวรายงานต่อประธานในการเปิดโครงการ โดยมีนายพิทักษ์ รัตนเดชากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นางอรพินท์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการศาลจังหวัดเชียงราย, นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการศาลแขวงเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงรายกล่าวว่า ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาทให้แก่บุคคลากรและประชาชนในเขตอำเภอพาน
2. เพื่อให้บุคคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยด้วยหลักการสมานฉันท์และสันติวิธี

การจัดโครงการครั้งนี้ คณะทำงานได้เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรและประชาชนในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับการอบรม ด้วยเล็งเห็นบทบาทและความสำคัญของผู้นำชุมชน ในการที่จะช่วยยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ตลอดจนสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้ข้อพิพาทที่จะขึ้นสู่ศาลลดลง ทั้งนี้ โดยความอนุเคราะห์ของนายอำเภอพาน ทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการและใช้สถานที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 234 คน

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น