X

ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สายคนใหม่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่

()

เชียงราย-นายนิคม อภิรัตนาโกศล ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สายคนใหม่หลังได้รับตำแหน่ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามกฏระเบียบของ กต.ตร.แห่งชาติ

วันที่ 14 เม.ย.2562 นายนิคม อภิรัตนาโกศล ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สายคนใหม่ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำเภอแม่สาย และคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่สายทั้ง27คนได้ลงมติให้นายนิคม อภิรัตนาโกศล หรือพ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น ขึ้นนั่งตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ โดยมีอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. แห่งชาติ

1.อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.แห่งชาติ

(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการกำหนดนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ

( 2) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(3) แนะนำ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของสำนักงาตำรวจแห่งชาติ

(4) รับคำร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตามระเบียบที่ กต.ตร.กำหนด

(5) กำหนด แก้ไข ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกระดับ

( 6) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ

( 7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.มอบหมาย

( 8) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย2.อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. จังหวัด

(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจภูธรให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ

(2) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจภูธร

(3) รับคำร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ

(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.จังหวัดมอบหมาย

( 6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.ทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด

(7) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ กต.ตร.มอบหมาย

3 อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สถานี

(1) รับนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก กต.ตร.และ กต.ตร.กทม.หรือกต.ตร.จังหวัดแล้วแต่กรณีไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบาย

(2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและบริหารงานตำรวจ

( 3) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ

(4) รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพี้นที่

(5) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจ

( 6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.หรือ กต.ตร.จังหวัดทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด

(7) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย4. อำนาจหน้าที่ ของ กต.ตร. หมู่บ้าน

(1) รับแนวทางและนโยบายในการทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน/หมู่บ้าน จากกต.ตร.สถานีตำรวจ

(2) รับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน แล้วเสนอต่อกต.ตร.สถานีตำรวจ

(3) ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะแก่ กต.ตร.สถานีตำรวจในการทำงาน

(4) สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ กต.ตร.สถานีตำรวจให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(5) ดำเนินการในอันที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านตามแนวทางของ กต.ตร.สถานีตำรวจที่กำหนดให้

(6) ให้คณะทำงาน กต.ตร.ชุมชน/หมู่บ้าน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการประชุมเสนอ กต.ตร.สถานีตำรวจทราบต่อไป

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881