X

เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เชียงราย-ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย.62 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียวรายฝ่ายทหาร นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาพระราชทานทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน และผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน

การจัดกิจกรรมในครั้วนี้ เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการจิตอาสาป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบลของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติการประชาชนจิตอาสาพระราชทานดับไฟป่า ด้วยการเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการร่วมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงราย และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า จิตอาสาจำนวน 1,200 คน และมีการจัดโรงครัวพระราชทานเข้าสนับสนุนภารกิจของประชาชนจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

พร้อมกันนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย และจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันลงพื้นที่ดับไฟป่าบริเวณจุดเกิดไฟป่าบ้านห้วยสลัก ม.21 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุน MI 17 ลำเลียงน้ำครั้งละ 13,500 ลิตร จำนวน 4 เที่ยวบินเข้าสนับสนุนการดับไฟทางอากาศอีกด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการดับไฟป่าด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัยและองค์ความรู้ด้านป่าไม้ สภาพแวดล้อม ตลอดทั้งลักษณะภูมิประเทศ พร้อมกับการทำแนวกันไฟ โดยพัฒนาการดับไฟให้ได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และควบคุมการเกิดไฟป่าซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำรูปแบบไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง พื้นที่ลาดชัน หน้าผา และพื้นที่เสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพลังจากประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ และด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

ขณะเดียวกันในจุดที่ 2 ที่อำเภอเวียงแก่น นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการจิตอาสาป้องกันไฟป่า อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ในพื้นที่บ้านดอน ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น ซึ่งมีจิตอาสาจำนวน 700 คนเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้อีกด้วย

การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้วยการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ยังประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำความดีในหมู่ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีหล่อหลอมให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรและสร้างสมดุลในสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศวิทยา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881