ภาครัฐและภาคเอกชนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน

เชียงราย-นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและลอจิสติกส์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ห้องแม่โขง โรงแรมอิมพีเรียล โกลเด้นท์ ไทรแองเกิ้ล ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การกล่าวต้อนรับ และมีพาณชิย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่าย MOC Biz Club จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้ง ผู้นำภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเอกชน จากแขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไช แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงพงสหลี เข้าร่วมพบปะแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและระดมแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการค้าขายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีศักยภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย กับ 6 แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์” (Northern Thailand – Northern Lao PDR Border Trade Forum 2019) ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในภาคเหนือของไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้แผนงานความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) พร้อมทั้งโอกาสในการเพิ่มช่องทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ/กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดกันโดยการจัดประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ภาคเหนือของไทย-ภาคเหนือของลาว ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมจะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนที่สำคัญ อาทิ การเชื่อมโยงกันของภูมิภาคเพื่อผลักดันการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดน ผ่านข้อตกลง ASIAN Single Window, การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า,การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมภาคการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนยุคใหม่ (Modern Era of Border Trade) โดยคุณทรงเดช ตันสุรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงมิติที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบการค้าชายแดน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดน และผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง และยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจในกรอบการค้าระหว่างกัน ที่จะทำให้สามารถทำการค้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานเกี่ยวกับการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่การค้าจริง ได้มีการพบปะสร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ การค้าระหว่างสองประเทศต่อไปอีกด้วย

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น