X

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงราย

เชียงราย- พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพั

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 พ.ท.ปิยะชาติ พรมนาทม ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ และกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีกิจกรรมฯ โดยมี พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโครงการ”จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงราย” ณ ลานหนองหลวง หน้าวัดดงมะผาง ม.20 บ.ใหม่นาวา ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งข้าราชการขั้นผู้ใหญ่จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,700 คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงจัดกิจกรรมระดมกำลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleanning Day ร่วมกันจัดการความสวยสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นสิ่งสาธารณะใช้ประโยชน์ส่วนร่วมกัน โดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการร่วมกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน และยังได้รับการดูแลทุกข์สุขรวมทั้งสวัสดิการให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอีกด้วยโดยการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้เป็นการรวมพลครั้งใหญ่ ภายหลังเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราขทานครั้งพิเศษที่จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณหนองหลวง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน มอบหมายให้แบ่งกำลังรับผิดชอบแบบครบวงจร ทำการกำจัดจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดในแหล่งน้ำ เก็บกวาดวัชพืชเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก ขุดลอกทางน้ำ และตกแต่งตลิ่งให้มีความมั่นคงปลอดภัย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง อันเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมกำลังในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความรักแสดงออกซึ่งความสามัคคี และมีเจตนาบริสุทธิ์ในการทำความเพื่อแทนคุณแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสิ่งสาธารณะประโยชน์ร่วมกันการพัฒนาสภาพแวดล้อมในครั้งนี้ ยังประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำความดีในหมู่ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีหล่อหลอมให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรและสร้างสมดุลในสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศวิทยา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติอีกด้วย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881